PPOL Ph.D. Students

PPOL Ph.D. Students

Nathan Duma

Advisor: Nilsson
nduma@uncc.edu

Erfan Kefayat

Advisor: Thill
ekefayat@uncc.edu

Babak Rahimi

Advisor: Thill
brahimia@uncc.edu